Aktualności
2014-09-18ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”polegającego na realizacji

 KONTRAKTU nr 2: BUDOWA  KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENACH MIASTA BYSTRZYCA KŁODZKA


ZOBACZ

WIĘCEJ INFORMACJI - TUTAJ
2014-09-02Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na realizację projektu
pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka"


polegającego na realizacji

KONTRAKTU nr 1:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ROZDZIELCZEJ
W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOPOLE DOLNE


ZOBACZ


Więcej informacji TUTAJ
2014-08-14Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację projektu
pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”
polegającego na realizacji
KONTRAKTU nr 1: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ROZDZIELCZEJ
W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOPOLE DOLNE
( Znak sprawy: 3/ZWiK/P/2014 )


ZOBACZ
2013-12-20TARYFA 2014

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT ZA  ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE BYSTRZYCA KŁODZKA

ZOBACZ - ogłoszenie

ZOBACZ - tabela2009-02-12Informacja dla odbiorców

2009-01-29 Umowy o dostawę wody i odbiór ścieków

2006-10-23Konta bankowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, iż wpłat można dokonywać również na konto:
NR 30 1090 2297 0000 0001 0975 1104
w Banku Zachodnim WBK 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
oraz
NR
83 9523 0001 1000 2056 2000 0001
w Banku Spółdzielczym Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej.

Design by ProjektB, © Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej